CONCERTO A TAKATSUKI

h.15.10 – TAKATSUKI ARTS THEATER TOROSHIMA HALL – Takatsuki (GIAPPONE)
TAKATSUKI JAZZ STREET 2023 FESTIVAL

Chris Collins – Sax Tenore
Lorenzo Blardone – Pianoforte
Roberto Mattei – Contrabbasso
Massimiliano Salina – Batteria

Concerto N° 1350